O projekcie

„Program rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IV; Działanie 4.1.; Poddziałanie 4.1.1

OKRES REALIZACJI: 01.01.2010 – 31.12.2014.

CEL PROJEKTU:

ZWIĘKSZENIE ZAKRESU I ATRAKCYJNOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UCZELNI ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA przez: rozszerzenie oferty kształcenia przez utworzenie i modyfikację 4 specjalności na kierunkach architektonicznych; otwarcie Pracowni Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu; zwiększenie umiejętności praktycznych poprzez organizację staży w renomowanych zakładach pracy; lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy dzięki doradztwu psychologa pracy oraz prawnika, przeszklenie pracownika biura karier; organizacja targów pracy; umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystania z pełnej oferty WSEiZ.

DZIAŁANIA:

I.Opracowanie i realizacja 2 specjalności na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA:

1.Architektura – projektowanie wirtualnego budynku - zajęcia specjalnościowe na III i IV roku w wymiarze 240 h, realizowane będą w czterech, 15 osobowych grupach, w ciągu 2 lat.

Łącznie, w ciągu 4 lat realizacji projektu, udział w zajęciach specjalnościowych weźmie 180 studentów III i IV roku z 3 kolejnych rekrutacji: X.2008; X.2009; X.2010.

2.Urbanistyka – projektowanie wirtualnych miast i osiedli – zajęcia specjalnościowe na III i IV roku w wymiarze 240 h, realizowane będą w dwóch, 15 osobowych grupach, w ciągu 2 lat.

Łącznie, w ciągu 4 lat realizacji projektu, udział w zajęciach specjalnościowych weźmie 90 studentów III i IV roku z 3 kolejnych rekrutacji: X.2008; X.2009; X.2010.

II.Uruchomienie i realizacja 2 specjalności na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: 1.Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego – zajęcia specjalnościowe na III i IV roku w wymiarze 240 h, realizowane będą w jednej, 15 osobowej grupie, w ciągu 2 lat.

Łącznie, w ciągu 4 lat realizacji projektu, udział w zajęciach specjalnościowych weźmie 45 studentów III i IV roku z 3 kolejnych rekrutacji: X.2008; X.2009; X.2010.

2.Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej – zajęcia specjalnościowe na III i IV roku w wymiarze 240 h, realizowane będą w jednej, 15 osobowej grupie, w ciągu 2 lat;

Łącznie, w ciągu 4 lat realizacji projektu, udział w zajęciach specjalnościowych weźmie 45 studentów III i IV roku z 3 kolejnych rekrutacji: X.2008; X.2009; X.2010.

STUDENTOM, KTÓRZY WYRAŻAJĄ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZOSTANĄ DO NIEGO ZAKWALIFIKOWANI ZOSTANIE DOFINANSOWANA Z PROJEKTU CZĘŚĆ KWOTY CZESNEGO ZA III I IV ROK STUDIÓW (W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚC CHĘTNCH NIŻ MIEJSC KWALIFIKACJA NASTĄPI NA PODSTAWIE WYNIKÓW W NAUCE).

III.Uruchomienie Pracowni Projektowania Wirtualnego Obiektu I Krajobrazu wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

IV.Staże studenckie: 3–miesięczne płatne staże dla 20 studentów we współpracujących z uczelnią firmach i instytucjach z branży budowlanej, których celem jest lepsze praktyczne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy.

V.Stałe dyżury psychologa pracy oraz prawnika – rozwój biura karier

Dyżury stanowią wsparcie i pomoc dla studentów i absolwentów WSEiZ w zakresie doradztwa zawodowego oraz doradztwa z zakresu prawa pracy i założenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenie dla pracowników biura karier.

VI.Targi Pracy – z branży architektury budowlanej i ochrony środowiska.

VII.Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami:

Dostosowanie sposobów kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. forma materiałów dydaktycznych).

Otwarta zostanie mini-wypożyczalnie elektronicznego sprzętu przenośnego.