Wydział Architektury

Architektura
Architektura Krajobrazu
Architektura Wnętrz
Budownictwo
Wzornictwo (Design)

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Wydział Architektury WSEiZ otrzymał wyróżnienie w rankingu "Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa" miesięcznika Builder. WSEiZ została nagrodzona jako jedyna uczelnia niepubliczna!

Wydział Architektury WSEiZ otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Przyznana ocena świadczy o wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział kierunkach, którymi są: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo i Wzornictwo.

Na Wydziale Architektury WSEiZ przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Absolwenci kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) – otrzymują tytuł inżyniera architekta
  (studia pierwszego stopnia) lub magistra inżyniera architekta (studia drugiego stopnia);
 • Absolwenci kierunku Architektura Krajobrazu – otrzymują tytuł inżynieralub magistra inżyniera (studia drugiego stopnia);
 • Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz – otrzymują tytuł licencjata lub inżyniera (studia pierwszego stopnia)
  bądź magistra (studia drugiego stopnia);
 • Absolwenci kierunku Budownictwo – otrzymują tytuł inżyniera lub magistra inżyniera (studia drugiego stopnia);
 • Absolwenci kierunku Wzornictwo – otrzymują tytuł licencjata lub inżyniera.

Na wszystkich kierunkach kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, łączący zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. W ramach studiów studenci przygotowują się do samodzielnego wykonywania projektów spełniających wymogi kompozycyjne, funkcjonalne, techniczne i ekologiczne.

Na naszym Wydziale prowadzone są ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne i terenowe. Poza przewidzianymi w poszczególnych programach studiów przedmiotami, studenci mogą uczestniczyć we wspólnych zajęciach fakultatywnych, np. fotografii naukowej, fotografii przyrodnicze, rysunku i malarstwa w plenerze, grafiki komputerowej, architektury i sztuki, ochrony i kształtowania krajobrazu zurbanizowanego i obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Wspólne zajęcia studentów kierunków na Wydziale Architektury przyczyniają się do kompleksowego rozwiązywania złożonych problemów architektury i budownictwa. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 oraz w budynkach Uczelni mieszczących się przy ul. Rejtana 16, przy ul. Grójeckiej 129 oraz w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Laskach przy ul. Klaudyńskiej 33 .

Na kierunku Architektura, pierwszy semestr nauki jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu. Predyspozycje sprawdzane będą z następujących przedmiotów:

 • rysunek i malarstwo (ćwiczenia laboratoryjne),
 • podstawy projektowania architektonicznego (ćwiczenia projektowe),
 • geometra wykreślna (ćwiczenia projektowe).

Program studiów przewiduje trzy rygory, z których dwa muszą być bezwzględnie zaliczone w regulaminowym terminie (zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych na zajęciach z danego przedmiotu lub w sesji poprawkowej) by kontynuować naukę na kierunku Architektura.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów w tym:

 • stypendia o charakterze socjalnym,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia za wyniki w nauce lub sportowe,
 • zapomogi.

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są w Dziekanacie Wydziału Architektury.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022